contact
home
home
De race
5km
10 km
21km
Businessrun
wandeltocht
A4 kidsrun
Uitslagen
Achtergrond
Parcours
Programma
Loopshirt
Bereikbaarheid
Faciliteiten
Toeschouwers
Algemene voorwaarden
sponsoren
sponsoren
Onze sponsoren
A4
Goede doel
nieuws en media
Nieuws
Pers
Foto's
contact

Volg ons:

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden & bepalingen voor alle deelnemers aan de A4run.


ALGEMENE VOORWAARDEN A4 RUN

 

Artikel 1 Definities

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het evenement "A4 Run", dat wordt georganiseerd door de stichting: Stichting Stonemountain Runners, welke stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56562411.

2. Deelname aan het evenement geschiedt uitsluitend door natuurlijke personen die zich op de door de organisatie voorgeschreven wijze hebben ingeschreven. 3. Door de inschrijving verbindt de deelnemer zich aan de overeenkomst met de organisatie.


Artikel 2 Deelname

1. Deelname aan het evenement geschiedt door het volledig en naar waarheid invullen van een door de organisatie te verstrekken inschrijvingsformulier.

2. Het inschrijfformulier dient voor de sluiting van de inschrijftermijn te zijn ontvangen door de organisatie. Inschrijfformulieren ontvangen na sluiting van de inschrijftermijn worden niet meer in behandeling genomen. 

3. Indien een deelnemer voor de sluiting van de inschrijftermijn de gedane inschrijving herroept, derhalve zijn deelname wenst te annuleren, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde minus ** administratiekosten.

4. De organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW) alsmede indien dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen, besluiten het evenement af te gelasten.

5. Door het besluit van de organisatie om het evenement niet door te laten gaan ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.


Artikel 3 Deelnemingsvoorwaarden

1. De deelnemer gaat akkoord dat na de inschrijving de bevestiging van de inschrijving per e-mail wordt ontvangen. Aan deze e-mail kan de deelnemer nog geen verdere rechten ontlenen.

2. Van zijn/haar inschrijving ontvangt de deelnemer dezelfde dag een e-mail als ontvangstbevestiging. Uiterlijk in de week voor het evenement zal de deelnemer per e-mail nadere gegevens omtrent het verkrijgen van het startnummer bekend worden gemaakt.


Artikel 4 Aansprakelijkheid

1. Deelname aan het evenement is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer als gevolg van deelname aan het evenement oploopt.

2. De deelnemer dient tot op zekere hoogte, voor zover mogelijk, verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, ziekte of letsel, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.


Artikel 5

Portretrecht De deelnemer gaat akkoord dat de organisatie eventueel gebruik maakt van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van het evenement zonder daarvoor vergoeding te claimen.


Artikel 6 Persoonsgegevens

1. De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden worden verstrekt voor mailing doeleinden. Deelnemers kunnen hiertegen bezwaar maken via het inschrijfformulier.

2. De deelnemer verleent wel toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.


Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

Door het voltooien van de inschrijving geeft de deelnemer de organisatie het recht middels een eenmalige incasso het inschrijfgeld van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven.


Artikel 8 Algemeen

1. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven looproute te volgen.

2. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing is verleend.

3. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie.